Ochrana osobních údajů

Společnost PIATNIK PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591, PSČ 160 00, IČ: 604 73 959 (dále jen „PIATNIK PRAHA s.r.o.“), provozovatel internetového obchodu umístěného na adrese www.eshop-piatnik.cz (dále jen „e-shop“), se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou společností PIATNIK PRAHA s.r.o. považovány za důvěrné a není-li to nezbytné pro plnění závazků společnosti PIATNIK PRAHA s.r.o. nejsou poskytovány třetí straně.

Veškeré informace na webových stránkách společnosti PIATNIK PRAHA s.r.o. jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů uživatelem.

Kupující v rámci e-shopu souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, které slouží pro realizaci koupě zboží a uzavření kupní smlouvy: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro vedení uživatelského účtu a pro dodání zboží na adresu kupujícího a pro komunikaci s ním.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností PIATNIK PRAHA s.r.o. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost PIATNIK PRAHA s.r.o. o změně ve svých osobních údajích. Po přihlášení do e-shopu lze tyto údaje editovat či mazat, a to kromě zadaných fakturačních údajů, které jsou automaticky zavedeny do účetního systému.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že společnost PIATNIK PRAHA s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat společnost PIATNIK PRAHA s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost PIATNIK PRAHA s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost PIATNIK PRAHA s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost PIATNIK PRAHA s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v rámci e-shopu možné provést a závazky společnosti PIATNIK PRAHA s.r.o. z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.Novinky

Chcete-li dostávat e-mailem informace o našich slevách, novinkách a zajímavostech, vyplňte prosím svůj e-mail níže.